عاشقانگی......
قصه من و تنهایی.....

پرنده ای که رفت بگذار برودهوای سرد بهانه است !
هوای دیگری در سر دارد
+ بیست و یکم مرداد 1392 ساعت 2 بعد از ظهر توسط سحرتنها.....