عاشقانگی......
قصه من و تنهایی.....

پرنده ای که رفت بگذار برودهوای سرد بهانه است !
هوای دیگری در سر دارد
+ بیست و یکم مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۴ بعد از ظهر توسط سحرتنها.....